The Basics of B2B #3 – Chưa có định vị, khoan bàn đến chuyện bán hàng

Nhiều người thường đánh đồng B2B Marketing với hoạt động bán hàng. Nhưng phạm trù công việc của một marketer trong doanh nghiệp bao gồm…

View More The Basics of B2B #3 – Chưa có định vị, khoan bàn đến chuyện bán hàng